Έντυπα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Γενικά
 • Τηλεφωνικός κατάλογος για πληροφορίες και θέματα που αφορούν την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Εγχειρίδιο οδηγιών σχετικά με τις τακτικές πιστώσεις του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2024
 • Πράξη Π.Ο.Υ. Πανεπιστημίου Πατρών έκδοσης Εγχειριδίου Οδηγιών οικ. έτους 2024
 • Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού τμημάτων & Δομών
 • Κατονομασία δαπανών ανά κωδικό
 • Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών
 • Συνοδευτικά Έντυπα Τιμολογίων ανά κατηγορία Δαπάνης
 • Πρωτογενές Αίτημα για Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών- Υπόδειγμα Α_Προμήθεια
 • Πρωτογενές Αίτημα για Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών- Υπόδειγμα Β_Υπηρεσία
 • Πρωτογενές Αίτημα για Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών σε ένα Οικονομικό Φορέα- Υπόδειγμα Γ
 • Υπολογισμός Παρακρατήσεων Τιμολογίων
Προμήθεια παγίων
 • Διαβιβαστικό οικονομικού υπευθύνου
 • Διαβιβαστικό οικονομικού υπευθύνου _ Τιμολόγια Βάσει Σύμβασης
 • Πρωτόκολλο Παραλαβής και Δελτίο Εισαγωγής Μή Αναλώσιμου Υλικού
 • Πρωτόκολλο Καταστροφής Άχρηστου Υλικού και Παγίων
Λοιπές δαπάνες
 • Διαβιβαστικό Οικονομικού Υπευθύνου
 • Διαβιβαστικό οικονομικού υπευθύνου _ Τιμολόγια Βάσει Σύμβασης
 • Πρωτόκολλο παραλαβής αναλώσιμου
 • Πρωτόκολλο Προσωρινής ή Οριστικής Παραλαβής
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 για το καθεστώς ασφαλισμένων που υπάγονται στο άρθρο 39, παρ.9, ν.4387/2016
 • Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής Προμήθειες (Αφορά Συμφωνητικά Διαγωνιστικών Διαδικασιών)
 • Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσίες (Αφορά Συμφωνητικά Διαγωνιστικών Διαδικασιών)
Αποζημίωση οδοιπορικών λόγω συμμετοχής σε συνέδριο με παρουσίαση εργασίας
Αποζημίωση οδοιπορικών στο πλαίσιο ασκήσεων-εργασιών υπαίθρου και εργασιών πεδίου
Αποζημίωση οδοιπορικών λοιπών μετακινήσεων
Αποζημίωση διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών

Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ)
 • Διαβιβαστικό έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 • Αίτηση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 • Υπεύθυνη Δήλωση Λογαριασμού
Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ)
 • Διαβιβαστικό Απόδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 • Πρωτόκολλο Παραλαβής αναλωσίμου
 • Κατάσταση Δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 • Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για τα τιμολόγια εξωτερικού
 • Συνοδευτικό έντυπο απόδοσης
Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων (Τμήμα Ταμείου)
Μισθοδοσία

Ισολογισμός χρήσης 2022 (αρχείο PDF)

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2023 (αρχείο PDF)